Đối với các mẫu biên soạn thảo văn phiên bản hành thiết yếu thì có khá nhiều mẫu văn bạn dạng khác nhau mà chúng ta cũng có thể lựa chọn sao cho tương xứng với mục đích sử dụng của mọi cá nhân . Cũng chính vì thế những người có thể lựa lựa chọn riêng cho mình

*
*

Dưới đấy là tổng hợp mọi mẫu biên soạn thảo văn bạn dạng hành thiết yếu mà được Công lý và luật pháp tổng thích hợp lại cho các người có thể sử dụng cho các bước nhé .

Bạn đang xem: Các mẫu soạn thảo văn bản


5 chủng loại soạn thảo văn bản hành chủ yếu mới và đầy đủ

Mẫu 1 : mẫu nghị quyết

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /NQ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………..6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– ………….;

– Lưu: VT,…7…8.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu ngôn từ nghị quyết.

6 ngôn từ nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

8 ký hiệu người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 2 : mẫu công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

V/v……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

…5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

…………………………………………………….10……………………………………………………………

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu ngôn từ công văn.

7 nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 ký hiệu người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu 3 : Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/CĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

……………………………………………………………….8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước ban hành công điện.

Xem thêm: Cách Chèn Trang Bìa Trong Word 2010, 2013, 2016, Thêm Trang Bìa

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu câu chữ điện.

6 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ của người đứng đầu.

7 thương hiệu cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 văn bản điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu của người soạn thảo văn phiên bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 4 : Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GM-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

 …4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. Trân trọng kính mời:……………………………..6………………………….

Tới dự …………………………………………..7 ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8 ……………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc họ cùng tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của người được mời.

7 tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, họp báo hội nghị v.v…

8 các vấn đề yêu cầu lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu 5 : chủng loại giấy nghỉ ngơi phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GNP-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc 

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn kiến nghị nghỉ phép ngày ……………………. Của ông (bà) ……………………………………………………………………………………. 2 ………………………………………. Cung cấp cho:

Ông (bà): ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Được ngủ phép trong thời gian ………………………… kể từ ngày ………………………. Cho đến khi kết thúc ngày…………………………….. Tại………………. 6…………………………………………….

Số ngày ngủ phép nêu trên được xem vào thời gian……………………7……………../.

Nơi nhận:

– …8….;

– Lưu: VT,…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyềndấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Xác nhấn của cơ quan (tổ chức) hoặc cơ quan ban ngành địa phương nơi nghỉ phép (nếu cần)

 

(Chữ ký, dấu)

Họ với tên

 

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai cấp giấy nghỉ phép.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

4 Địa danh.

5 Họ và tên, công tác và đơn vị công tác của fan được cấp thủ tục phép.

6 chỗ nghỉ phép.

7 thời hạn nghỉ theo phương pháp Lao cồn (nghỉ thường niên có lương hoặc nghỉ không hưởng trọn lương hoặc nghỉ vấn đề riêng mà vẫn tận hưởng nguyên lương…).

8 tín đồ được cấp thủ tục nghỉ phép.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

Tổng kết :

Đó chính là 5 mẫu soạn thảo văn phiên bản được Công Lý và lao lý cập nhập mới và liên tiếp nhất cho mọi bạn cùng áp dụng nhé . Chúc chúng ta thành công