Xe tương đối (ô tô) vẫn là giữa những phương luôn tiện đi lại chủ yếu của bạn dân vn hiện nay. Theo đà cải tiến và phát triển của làng mạc hội, sẽ có được càng các người hơn thế nữa chọn sử dụng phương tiện đi lại bốn bánh này để dịch chuyển giữa rất nhiều nơi bắt buộc đi và đến. Hôm nay, hãy cùng Language liên kết Academic khám phá kho trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành ô tô bao gồm 1 số loại ô tô và kết cấu của một dòng ô tô thường thì nhé.

Bạn đang xem: Cốp xe tiếng anh là gì


*

1. Những loại xe hơi thường gặp

Hãy cùng mang đến với một số loại ô tô nổi tiếng trong những từ vựng giờ Anh chuyên ngành ô tô trước nhé.


*

Kiểu thân xe hatchback (thứ ba) so với hình dáng sedan (thứ nhất) và station wagon (giữa), trả dụ cả cha kiểu tất cả cùng chiều dài.


Sedan /sɪˈdan/: xe SedanHatchback /ˈhatʃbak/: xe HatchbackStation wagon /ˈsteɪʃ(ə)n ˈwaɡ(ə)n/: xe WagonSports car /spɔːts kɑː/: xe cộ thể thaoConvertible /kənˈvəːtɪb(ə)l/: xe mui trầnMinivan /ˈmɪnɪvan/: xe pháo vanJeep /dʒiːp/: xe jeepLimousine /ˌlɪməˈziːn/: xe pháo limoPickup truck /pɪk ʌp trʌk/: xe cung cấp tảiTruck /trʌk/: xe cộ tải

2. Cấu trúc căn bản của ô tô

Cùng học để sử dụng đúng đắn các danh từ bỏ chỉ các bộ phận của một loại xe nào.

Xem thêm: Chi Phí Của Các Giải Pháp Căng Da Mặt Bao Nhiêu Tiền Là Hợp Lý?


*

Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: chiếc chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rack /ruːf rak/: giá nócSunroof /ˈsʌnruːf/: cửa sổ nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy ghê sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển khơi số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: cái kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe pháo dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: cách thức tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tấn công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: đụng cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây mang kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: vật dụng phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tấm che nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nhiên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo quãng con đường xe vẫn điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: máy phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: khối hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: sản phẩm công nghệ phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: thứ sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm tan băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắn điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn cất đồ nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số trường đoản cú độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: đề xuất sang sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số sànStick shift /gɪəʳ ʃɪft/: nên sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay thế mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây bình yên sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: dòng tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: chỗ tựa đầuSeat /siːt/: khu vực ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa ngõ sổ 1 phần tưBack fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: cần gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độ làm việc của rượu cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác của động cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay đua trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe cộ hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: mong sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te rượu cồn cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tấn công lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: đề nghị nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: form xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình đựng chất cài lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp hễ cơChassis /ˈʃasi/: sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Để bài viết liên quan về bí quyết học từ bỏ vựng, hãy tham khảo nội dung bài viết này nhé.

Như vậy, với nội dung bài viết trên đây, Language links Academic đã cung cấp cho chính mình một lượng tự vựng tiếng Anh chăm ngành ô tô căn phiên bản để vận dụng trong đời sống thông thường. Để hiểu thêm về các nội dung bài viết chia sẻ giờ Anh khác, hãy truy vấn vào thư viện của Language liên kết Academic để được cập nhật một bí quyết đầy đủ, hối hả nhất.

Đừng rụt rè đến với khóa huấn luyện Tiếng Anh Giao tiếp chuyên nghiệp của Language liên kết Academic và để được đội ngũ giáo viên tay nghề cao giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh sinh hoạt nhiều nghành trong đời sống, công việc, tăng thời cơ và khả năng tăng tiến vào công việc.

Bài viết liên quan