MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2022/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 29 tháng bốn năm 2022

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỤC I.1 PHỤ LỤC 2 VÀ KHOẢN 1 MỤC II PHỤ LỤC 3 BAN HÀNH KÈMTHEO NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2016/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM năm 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ THEO LUẬT PHÍVÀ LỆ PHÍ NĂM năm ngoái THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVII KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT

Căn cứ luật pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 nám 2015;

Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của mức sử dụng Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và chế độ Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phát hành văn bạn dạng quyphạm lao lý ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ pháp luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật ban hành văn bản quy phi pháp luật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Căn cứ nguyên lý Phí với lệ chi phí ngày25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ phương pháp Cư trú ngày 13 tháng11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chi tiếtvà chỉ dẫn thi hành một vài điều của điều khoản Phí cùng lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí và lệ tổn phí thuộcthẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quần chúng tỉnh, tp trực thuộc Trungương;

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 mon 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29tháng 11 năm 2019 của cục trưởng cỗ Tài bao gồm hướng dẫn về tầm giá và lệ mức giá thuộc thẩm quyền ra quyết định của Hộiđồng nhân dân tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương.

Bạn đang xem: Phí thái bình nghỉ hưu

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày27 tháng bốn năm 2022 của Ủy ban quần chúng tỉnh về việc đề nghị phát hành Nghị quyếtsửa đổi, bổ sung cập nhật Mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyếtsố 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh banhành lý lẽ mức thu, cơ chế thu, nộp, làm chủ vàsử dụng phí, lệ phítheo phương pháp Phí và lệ phí năm năm ngoái thuộc thẩm quyền của Hội đồngnhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình; report thẩm tra số 09/BC-HĐNDngày 28 tháng tư năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến đàm luận của đại biểu Hội đồng nhândân trên kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Mục I.1 Phụ lục 2 với khoản 1 MụcII Phụ lục 3 phát hành kèm theo quyết nghị số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12năm năm nhâm thìn của Hội đồng dân chúng tỉnh ban hành quy định mức thu, cơ chế thu, nộp,quản lý và áp dụng phí, lệ giá thành theo phương tiện Phí cùng lệ chi phí năm 2015 thuộc thẩm quyềncủa Hội đồng quần chúng tỉnh trên địa phận tỉnh Thái Bình, ví dụ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục I.1 Phụ lục 2 như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ, điều tiết

Cơ quan thu

1

Lệ phí đăng ký cư trú

-

Đăng ký thường trú cả hộ hoặc một người

đồng/lần đăng ký

10.000

Ngân sách đơn vị nước tận hưởng 100%

Cơ quan tiến hành đăng cam kết cư trú

-

Đăng ký kết tạm trú, gia hạn trợ thì trú cả hộ hoặc một người

đồng/lần đăng ký

10.000

-

Đăng ký tạm trú, gia hạn trợ thời trú theo danh sách

đồng/người/lần đăng ký

10.000

-

Tách hộ

đồng/lần đăng ký

10.000

-

Điều chỉnh tin tức về trú ngụ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

đồng/lần đăng ký

5.000

-

Xác nhận thông tin về cư trú

đồng/lần đăng ký

5.000

2. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Mục II Phụ lục 3 như sau:

“1. Lệ phí đk cư trú:

Miễn lệ phí đăng ký cư trú đối vớicác trường hợp:

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệtsĩ, nhỏ dưới 18 tuổi của liệt sĩ; yêu đương binh, nhỏ dưới 18 tuổi của thươngbinh; Bà mẹ việt nam anh hùng; hộ nghèo; công dân thuộc các xã, thị trấn vùngcao theo cơ chế của Ủy ban Dân tộc.

- Công dân dưới 16 tuổi khi làm những thủ tục đk cư trú lần đầu.

- Các đối tượng người sử dụng được miễn lệ mức giá theoquy định trên khoản 1 Điều 2 Thông tư số 64/2017/TT-BTC ngày 27 mon 6 năm 2017của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ chi phí quốc tịch, lệ giá thành hộ tịch,đăng ký cư trú cho tất cả những người được phép trú ngụ theo luật của thỏa thuận hợp tác giữaChính đậy nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta và chính phủ nước nhà nước cộng hòadân chủ nhân dân Lào về việc xử lý vấn đề người di cư từ do, hôn phối khônggiá thú trong vùng biên cương hai nướckhi làm các thủ tục về quốc tịch, đk hộ tịch, đk cư trú và các giấy tờkhác liên quan đến nhân thân.

Xem thêm: Lợi Ích Của Đi Du Lịch - Đi Du Lịch Đem Lại Những Lợi Ích Gì Cho Sức Khỏe

Điều 2. Hộiđồng quần chúng. # tỉnh giao Ủy ban quần chúng. # tỉnh tổ chức triển khai triển khai triển khai Nghị quyếttheo đúng hiện tượng của pháp luật.

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, những Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu,đại biểu Hội đồng dân chúng tỉnh đo lường và tính toán việc tổ chức triển khai triển khai, thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã làm được Hội đồng nhân dântỉnh tỉnh thái bình Khóa XVII Kỳ họp để xử lý công việcphát sinh chợt xuất trải qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và bao gồm hiệu lực từ thời điểm ngày 10tháng 5 năm 2022./.

chỗ nhận: - Ủy ban hay vụ Quốc hội; - bao gồm phủ; - các Bộ: Tài chính, Công an; Cục chất vấn văn bản Quy phi pháp luật - cỗ Tư pháp; - thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đbqh tỉnh; - trực thuộc Hội đồng quần chúng tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - kiểm toán Nhà nước khu vực XI; - những Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; - Đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh; - các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; - Ủy ban mặt trận Tổ quốc nước ta tỉnh; - Kho bội nghĩa Nhà nước Thái Bình; - sở tại Huyện ủy, Thành ủy; - sở tại Hội đồng dân chúng huyện, thành phố; - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; - Báo Thái Bình, công văn tỉnh, Cổng tin tức điện tử Thái Bình; Trang tin tức điện tử công sở Đoàn đbqh và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; - giữ VTVP.

Bài viết liên quan